vård och omsorg

Ett demokratiskt och humant samhälle

Ett samhälle kan bedömas utifrån hur man tar hand om sina svaga och sjuka. Det är måttet på hur demokratiskt och humant samhället är.

På bara några decennier har Sverige gått från att vara ett relativt tryggt samhälle med god vård, skola och barnomsorg i världsklass, till ett hårt och kallt samhälle där plånbokens tjocklek allt oftare avgör hur det ska gå för oss.
 

Sjukvård

Sverige har en hälso- och sjukvårdslag. Portalparagrafen i den är att alla medborgare skall skall åtnjuta vård efter behov. Behoven ska alltså styra. Under lång tid har eliten strypt tillgången på vård, genom nedskärningar, stängningar av lokala sjukhus, sammanslagning av landsting till regioner där besluten tas mycket långt från personal, patienter och anhöriga. Andelen sjukhussängar har sjunkit dramatiskt, liksom antalet sjukvårdspersonal.

Under semestertider är det så illa att personalen knappt kan få ut sin semester, och avdelningar stängs. Du som läser detta har säkert hört talas om BB-krisen. BB efter BB stänger och kvinnor tvingas till och med föda i taxin. Kvinnor blir nekade när de kommer och måste åka vidare många mil. Det är stor skandal.

Vårdköerna ökar, och byråkratin ökar. Exempelvis i Halland mellan 2010-2017, så ökade andelen vårdpersonal med drygt 4 procent, samtidigt som administrationen ökade med hela 45 procent.

Privatiseringen av vår gemensamt ägda sjukvård har ökat. Sjukhus säljs ut och privata vårdcentraler växer upp som svampar i jorden. Det mest groteska exemplet på misskötseln är Nya Karolinska i Stockholm där privata intressen slukar miljard efter miljard, där vården blir minimal men skattepengarna försvinner till privata vinster.

Till detta ska läggas en framväxande marknad av nätläkare, internetvård med mera. En verksamhet som för varje patient de får på kroken, dränerar de offentligt ägda vårdcentralerna på pengar. Privata sjukvårdsförsäkringar växer och idag har vi ca 800.000 sådana försäkringar i landet. Varje sådan försäkring är vinst åt privat vårdkapital och enorm ekonomisk förlust för samhället och våra skattemedel.

Sverige är på väg att få en ”amerikaniserad sjukvård” där den som har pengar klarar sig fint och alla vi andra får klara oss bäst vi kan.

Äldreomsorgen

Äldreomsorgen är minst lika utsatt för negativa förändringar. Den privatägda omsorgen ökar. De gör stora vinster främst genom att sänka löner och villkor för personalen, samt dra ner personalstyrkan till ett minimun. Vi minns alla skräckreportagen i dagstidningarna om äldre som ligger i sin egen skit och får sår, deras blöjor är fulla med piss men ska ändå vägas innan de får bytas.

Omsorgspersonalen är oerhört pressad. Hemtjänstens personal vittnar om alltför låg bemanning, arbetspass där körtiden mellan brukarna inte ens är medräknad. Stressen blir mycket stor och raster hinns inte med. Arbetsmiljöverket har också kunnat visa hur både fysiska och psykiska sjukdomstillstånd ökar hos personalen.

Närhet, att hålla en gammal människas hand och samtala, ta ut på promenad, finns det inte plats för när personalstyrkan är för liten, när privata vårdägare ska tjäna pengar, när den gamla människan allt oftare möts av mängder av timanställda under en månad. Människovärdet för våra gamla som arbetat och betalat skatt i hela sina liv, försvinner på vinsternas bekostnad.

Barnomsorgen

Barnomsorgspersonalen är också en hårt prövad grupp i dagens Sverige. Bemanningen minskar samtidigt som antalet barn i grupperna ökar. Inte minst barn som har specifika problem, till exempel koncentrationssvårigheter, är i stort behov av barngrupper som inte är för stora.
Personalen har på många ställen påtvingats en mängd kringuppgifter, laga frukost och mellanmål, duka, diska, städa, ringa in vikarier, varubeställningar, schemaläggning samt dokumentation. Låt förskolepersonalen vara just förskolepersonal. Barnen är vår gemensamma framtid.

Denna utveckling som sker på den privata marknadens villkor, en ständig vinstjakt där man inte drar sig för att tjäna pengar på barn, gamla och sjuka, måste motarbetas. Som alltid är det barnen i familjer med lägst inkomster, som drabbas hårdast.

Ett gott och demokratiskt samhälle kräver gemensamt ägande, humanism och solidaritet.

Viktiga krav

• Skrota NPM-New Public Magement som styrmodell. Modellen tjänar endast som instrument för dokumentationshysteri, vilket i sin tur leder till stor och kostsam tillväxt av kontrollsystem och byråkrati.

• Minska byråkratin med minst häften och överför de ekonomiska resurserna till det konkreta vård- och omsorgsarbetet.

• Förbjud vårdvalsmodellen. Denna modell är ett skarpt verktyg för förmögenhetsöverföring från offentliga skattepengar till privata vårdvinster.

• Förstatliga sjukvården i Sverige.

• Starta upp statligt ägd och driven medicintillverkning, vaccintillverkning samt medicinsk skyddsutrustning.

• Inrätta nationellt beredskapslager för mediciner, vacciner och medicinsk skyddsutrustning.

• Förbjud utländska ekonomiska intressen att äga eller driva sjukvård, äldrevård och barnomsorg i Sverige.

• Den som är svensk medborgare och vill öppna privat sjukhus eller vårdcentral får göra det, men utan statliga eller kommunala skattepengar eller annat stöd.

• Alla timvikarier ska erbjudas utbildning och fasta tjänster.

• Gå ifrån modellen med storskaliga sjukhus. Återöppna lokala sjukhus, akutmottagningar och BB.

• 6 timmars arbetsdag/30 timmars arbetsvecka med bibehållen lön. Börja på den vårdenhet med störst korttidssjukfrånvaro.

• Rör inte LSS. Bygg ut istället. Personalen inom LSS skall vara anställd av kommunen, inte brukaren.

• Bygg ut psykvården. På de allra flesta orter i dagens Sverige är psykvården oerhört eftersatt.

• Max 12 barn i småbarnsgrupp, 1-3 år
• Max 15 barn i storbarnsgrupp, 3-5 år
• Max 4-5 barn per pedagog i varje barngrupp

• Inga religiösa symboler eller kläder i skolan, vården, omsorgen, barnomsorgen. De anställda ska inte i klädval visa sin personliga världsåskådning under arbetstid. Neutrala möten är viktigt för att skapa trygghet och rättssäkerhet för människor i mötet med anställda i offentlig verksamhet.

Förbjud religiösa eller kulturellt förtryckande kläder på barn i förskola och skola.

Vi inte accepterar uråldriga religiösa och konservativa seder och bruk avsedda att hålla kvinnor i ett järngrepp.

Förbud mot att bära slöja har inget med invandrarfientlighet att göra. Slöjan är i grunden ett kvinnoförtryck och ett uttryck för värderingar och regler som går ut på att mannen är överordnad kvinnan.

I grunden är slöjan alltså en symbol för kvinnoförtryck, ett plagg som bärs för att kvinnorna inte skall väcka begär hos männen. Men om det väcker anstöt så får de väl stanna inne. Det kan aldrig bli så att vi ska vara så toleranta att vi tolererar de intoleranta.

I Sverige har alla barn samma rättigheter, inte bara på papperet. Barnen lever här och nu och vi är skyldiga att låta dem få en barndom och en ungdomstid utan inflytande från reaktionära och gamla religiösa seder och bruk.

Att förbjuda slöja på flickor och unga kvinnor i förskolan och skolan upp till 18 år är en bra början.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
info@24-7-varberg.se

Dela till vänner !