24:7 målsättning och stadgar

Stadgar och organisationsprinciper

Antaget vid konstituerande möte 2020-04-27

1. Namn
Folkrörelsens namn är 24:7. I val benämnt tjugofyrasju.

2. Avsiktsförklaring
24:7 riktar sig i första hand till vanligt folk, med vanliga löner, som arbetar inom LO-yrkena eller offentlig sektor.
24:7 vill ersätta sociala och ekonomiska orättvisor med demokrati och gemensamt ägande.

3. Mål
24:7 är en folkrörelse som också deltar i val. Vi samarbetar med andra lokala partier och intressegrupper i Sverige. Målet är att bilda en nationell folkrörelse.

4. Medlemsskap
24:7 är ett öppen demokratiskt folkrörelse och alla som stödjer vår politik och aktivt deltar i verksamheten, är väl insatta i politiken och är med och utvecklar den, kan beviljas medlemsskap i folkrörelsen. Beslut fattas genom så kallad enkel majoritet.
Lokala initiativ kan bilda 24:7. Lokalorganisationen ställer sig bakom de antagna stadgarna och organisationsprinciperna. Lokala 24:7 organisationer skall utveckla lokal konkret politik i enlighet med de övergripande stadgarna.
Medlemskap i andra organisationer eller partier är inte något hinder.

5. Årsmöte
24:7 håller årsmöte i januari månad. Årsmötet reviderar kassan och väljer förtroendeposter.

6. vårt arbetssätt i samhället
24:7 bygger nätverk som syftar till bred uppslutning.

a) Samarbeten

24:7 samarbetar med andra partier, föreningar och rörelser när enhet kan uppnås i en fråga.

b) Supporter.
Den som vill stödja 24:7 ekonomiskt är supporter. Supportrar får information om verksamheten. Supporter skall ges regelbundna tillfällen att påverka partiets förslag och politik genom förslagsrätt.

c) Föreningssupportrar
Föreningar och organisationer kan bli supportrar i 24:7. De betalar en årlig avgift och får information om verksamheten. Supporterförening skall ges regelbundna tillfällen att påverka förslag och politik genom förslagsrätt.

7. Motverka korruption
24:7 tar inte emot partistöd från stat, kommun eller landsting. 24:7 är enbart beroende av dess medlemmar och sympatisörer.
24:7:s representanter i valda församlingar får inte uppbära högre arvode än ersättning för förlorad arbetsinkomst. Utgifter för resor kan också ersättas.

8. Högtidsdagar
24:7 firar 8 Mars, Första Maj och 6 juni. Svenska flaggan kan användas på 24:7:s arrangemang.

9. Upplösande av organisationen
24:7 kan upplösas med två tredjedels majoritet på årsmöte.

Folkrörelsen och partiet 24:7

073-922 09 41
kontakt@24-7-sverige.se

Dela till vänner !